Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Er staan ons in de komende periode belangrijke ontwikkelingen te wachten op het gebied van de energietransitie, de stikstofproblematiek en de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Hier moeten we lokaal invulling aan geven. Hetzelfde geldt voor de problematiek rondom wonen en de zorg.

Een stabiel bestuur is daarbij cruciaal. Het CDA is al sinds jaar en dag die stabiele factor in de gemeenteraad. Wij zijn de grote middenpartij. We voeren een realistische en pragmatische politiek, altijd in het belang van de inwoners van de gemeente. 
Dat is geen belofte, maar de waarheid. Met dit programma laten wij zien hoe wij invulling willen geven aan de grote opgave die voor ons staat.

Wat kunt u van het CDA verwachten?

 • Wij zijn er voor de burgers
 • Wij voeren stabiele en realistische politiek
 • We zijn ambitieus waar nodig, maar we houden rekening met het geld
 • Wij blijven staan voor betrouwbaar, solide en menselijk beleid
Download hier het verkiezingsprogramma
Thema Duurzaamheid

Hoe richten we de woon- en leefomgeving in zodat deze ook voor toekomstige generaties geschikt is? Daarover gaat het thema duurzaamheid. Het CDA wil de doelen uit het klimaatakkoord doorvertalen op lokaal niveau. Een ambitieus, maar haalbaar plan!

Waar staan we voor?
 • We gaan voor 50% minder fossiel brandstof verbruik.
 • Alle inwoners van de gemeente Geertruidenberg kunnen meedoen met de energie- en warmtetransitie.
 • Invulling geven aan de doelstellingen in de Regionale Energie Strategie.
Wat betekent dit concreet?
 • Aanzienlijk meer bomen planten in de gemeente Geertruidenberg.
 • Zorgen voor zoveel mogelijk energie neutrale gemeentelijke gebouwen.
 • Zorgen voor een duurzamer gemeentelijk wagenpark.
Thema Wonen

CDA Geertruidenberg staat voor een goed woningbouwbeleid. Wij geven alle doelgroepen de ruimte om te kunnen wonen in onze mooie gemeente. Iedereen, jong én oud, zou een plaatsje moeten kunnen vinden in een van onze drie kernen. Hiervoor zijn meer woningen nodig, maar we vinden het daarbij wel belangrijk om goed de cultuur, historie en groen in stand te houden. Leefbaarheid in de gehele gemeente staat voorop!

Waar staan we voor?
 • Alle doelgroepen, van jong tot oud, krijgen de ruimte om te (blijven) wonen in onze gemeente.
 • Bij woningbouw houden we cultuurhistorische structuren en het groen in stand.
 • Nieuwbouwwoningen zijn zoveel mogelijk energieneutraal.
Wat betekent dit concreet?
 • Sport- en culturele voorzieningen groeien mee met de behoefte van de inwoners.
 • We geven bij nieuwbouw voldoende ruimte voor openbaar groen.
 • We bewaken de ruimte die we hebben en kiezen bij woningbouwlocaties zo veel mogelijk voor uitbreiding, en zo weinig mogelijk inbreiding.
 • Vastleggen dat een groot deel van nieuwe huurwoningen aan inwoners van de gemeente moet worden toegewezen.
 • Nieuwbouw voor alle doelgroepen – ook voor starters.
 • We passen ons beleid aan om starters te beschermen tegen opkopers en investeerders.
Thema Mens en Zorg

CDA Geertruidenberg wil doorpakken op ons huidige sociale beleid. We vinden het een groot goed om voor mensen te zorgen die onze hulp hard nodig hebben, jong én oud. Wij willen dat de gemeente deze kwetsbare groepen ondersteuning en meer kansen biedt om beter mee te kunnen doen aan de maatschappij.

Waar staan we voor?
 • Samen met de gehele samenleving inzetten om eenzaamheid bij ouderen en jongeren terug te dringen.
 • Verbetering van de sociale samenhang in de wijken.
Wat betekent dit concreet?
 • Continueren en verder uitbreiden van het huidige sociale beleid.
 • Nog meer inzetten op een persoonsgerichte aanpak in zorgdossiers.
 • Zorgverlening verlichten door de inzet van techniek en innovatie.
 • De proef met de wijk-GGD’er om mensen met psychische problemen beter te ondersteunen, omzetten in vast beleid.
 • Opzetten van een goede financiering voor de nieuwbouw en/of vervanging van scholen en gymzalen.
 • De gemeente besteedt meer aandacht aan het belang van goede gezonde voeding, bijvoorbeeld via de buurtsportcoach, scholen en sportverenigingen.
 • Inzetten van burger- en wijkparticipatie om de sociale samenhang te verbeteren.
Thema Economie & Toerisme

Voor CDA Geertruidenberg is het belangrijk dat de gemeente ervoor zorgt dat we de regionale functie op het gebied van werkgelegenheid behouden. Ook heeft de gemeente een regierol in het bepalen van de invulling van het toekomstig gebruik van het Amergebied. Daarnaast heeft de agrarische sector onze volle aandacht. Natuurlijk verliezen we ook de lokale ondernemers niet uit het oog. Door steun van de gemeente moet het toerisme verder opbloeien. Daarbij speelt het erfgoedbeleid een belangrijke rol.

Waar staan we voor?
 • In samenwerking met alle partners invulling geven aan toekomst terrein Amercentrale.
 • Het recreatieve potentieel van het gebied rond het plassengebied Raamsdonksveer benutten zonder de biodiversiteit in gevaar te brengen.
 • Samen met ondernemers willen we zorgen dat er goed ondernemersklimaat heerst in onze gemeente.
 • Een lange termijn invulling voor Hermenzeil, die voldoet aan de kaders die zijn vastgesteld door de raad.
Wat betekent dit concreet?
 • Vasthouden regierol Amergebied.
 • Invulling geven aan nieuw, duidelijk erfgoedbeleid.
 • Ondernemers steunen om toeristische initiatieven verder uit te werken.
 • Nieuwe visie geven op de vestingwerken in Geertruidenberg.
 • Behoeften van lokale ondernemers goed in beeld houden.
 • Agrarische sector ondersteunen, zodat het huidige sterke ondernemingsklimaat vastgehouden kan worden.
 • We trekken het Halve Zolenpad in Raamsdonk door tot aan de Nieuweweg.
Thema Leefbaarheid

Het is de taak van een gemeentebestuur om een dorp of stad leefbaar te maken. Hierdoor wordt het een goede plek om te wonen, om je kinderen naar school te brengen en om oud te worden. Niet alleen de fysieke omgeving is daarvoor van belang, maar ook de sociale omgeving. Je moet je veilig kunnen voelen in je omgeving. Leefbaarheid is een daarom breed begrip, maar wel een waar politiek een belangrijke rol moet spelen.

Waar staan we voor?
 • Kinderen kunnen veilig buiten spelen en veilig naar school.
 • Het openbare groen wordt goed onderhouden.
 • We verbeteren de verkeersveiligheid en we bevorderen mobiliteit.
 • Er is goede en duidelijke openbare verlichting.
 • Buurthuizen zijn de woonkamer van de buurt, waar verenigingen en clubs hun thuis vinden.
 • Het CDA wil samen met de inwoners kijken hoe we de leefomgeving veiliger en beter kunnen maken.
Wat betekent dit concreet?
 • In woonkernen waar mogelijk 30km zones instellen.
 • Verkeersarme plekken creëren in wijken, zodat kinderen veilig kunnen buitenspelen.
 • Invulling geven aan het actieplan ‘Black Spots verkeersveiligheid’.
 • Versnelde uitrol van led-verlichting, verbetering verlichting op stoepen en paden.
 • Verfraaien van de groene strook tussen A27 en Hooipolder.
 • Opknappen park Rijvoortshoef / Dombosch.
 • Realisatie van buurthuizen in alle wijken, die voor iedereen toegankelijk worden.
 • Invulling geven aan de grond die vrijvalt na het verdwijnen van de hoogspanningsmasten.
 • Overlast van de verbreding van de A27 voor alle kernen tot een minimum beperken.
 • We zorgen voor een beter onderhoud voor wegen en stoepen.
Thema Financiën & Democratie

Het CDA wil in de komende periode een zeer uitgebreid burgerparticipatie-programma opzetten, waarin iedereen daadwerkelijk zijn ideeën kan laten horen. Zo kunnen we met elkaar de verbinding opzoeken. Daarbij hoort te alle tijden een goede huishouding aan de kant van de gemeente: politiek maar ook zeker financieel. Het gemeenschapsgeld is van ons allen en we moeten daar voorzichtig mee omgaan.

Waar staan we voor?
 • De gemeente communiceert helder over rechten en plichten van burgers bij veranderingen in de omgeving.
 • Als inwoners met de gemeente praten, moet er snel en adequaat teruggekoppeld worden.
 • De gemeente is duidelijk over de kaders en de ruimte binnen participatieprocessen.
Wat betekent dit concreet?
 • In gesprek met de inwoners van Geertruidenberg over de invulling van de participatieve democratie en de maatschappelijke democratie.
 • Experimenteren met verschillende vormen van burgerparticipatie, te beginnen met een burgerberaad over dit thema.
 • Het CDA blijft het gemeenschapsgeld goed beheren.