CDA GEERTRUIDENBERG: VOOR DUURZAME ZORG

De gemeente Geertruidenberg heeft de ondersteuning voor mensen met een beperking goed voor elkaar. De gemeente zorgt ruimhartig en de mensen zijn daar dan ook zeer tevreden over. Nu dat staat kunnen we de volgende stappen gaan zetten.

Vanuit de samenleving komen positieve geluiden over hoe de gemeente Geertruidenberg onder aanvoering van CDA-wethouder Adriaan de Jongh uitwerking heeft gegeven aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO 2015). De gemeente voerde een ruimhartig beleid. Toch bleven de zorguitgaven binnen de begroting. Dat de mensen zeer tevreden zijn, laat zien dat iedereen ook de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. Zo bleef de huishoudelijke hulp als vanouds.

Met de WMO 2015 bepaalde de Rijksoverheid dat voortaan alleen mensen met zware lichamelijke en verstandelijke beperkingen of een zware geestelijke problematiek nog in nog in aanmerking komen voor een plaats in een verpleeghuis of een instelling.

De gevolgen zijn best ingrijpend. Zo moeten er voor mensen met lichamelijke beperkingen voldoende aangepaste woningen zijn. Wat het CDA betreft, komen die in de buurt die zij al kennen. Daar moeten gemeente en woningcorporaties samen voor zorgen. Voor ons is onbespreekbaar dat mensen die een aangepaste woning zoeken naar bijvoorbeeld Oosterhout zouden moeten verhuizen, omdat de woningcorporatie daar toevallig over voldoende aangepaste woningen beschikt. Zo worden mensen uit hun sociale omgeving getrokken en juist die is hard nodig om te voorkomen dat ze vereenzamen en om het hun mogelijk te maken aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen. Ook de openbare ruimte zal toegankelijk en bruikbaar moeten zijn. Het is immers niet de bedoeling dat de mensen waar het hier om gaat vereenzamen. Het wordt dus zaak daar goede toekomstplannen onder te leggen.

Om te stimuleren dat mensen zo goed mogelijk aan de samenleving blijven deelnemen, bevordert de gemeente de oprichting en ontwikkeling van ontmoetingsmogelijkheden. Voorbeelden daarvan zijn Het Kardeeltje in Raamsdonksveer en De Ontmoeting in Raamsdonk, initiatieven waardoor mensen elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten en hun dag zinvol in kunnen vullen. Het aantal van deze ontmoetingsmogelijkheden verdient nog wel uitbreiding, zowel in Raamsdonksveer als Geertruidenberg.

Belangrijk blijft dat de zorg voor mensen die een beperking hebben, lichamelijk of verstandelijk, of geestelijke problemen, klaar staat wanneer die nodig is. Dat is de uitdaging en de taak voor zorginstellingen, welzijnsorganisaties en gemeente. Die kunnen dat echter niet alleen, niet zonder dat iedereen mee oplet: artsen, wijkverpleegkundigen en wij allemaal. Soms zal het niet bij opletten blijven en zullen we ook zelf een handje moeten helpen. Veel mensen in onze gemeente doen dat al. Voor de toekomst is het daarom belangrijk dat onze gemeenschappen in stand blijven, hun kracht houden. Ook daar zullen woningcorporaties in hun toewijzingsbeleid rekening mee moeten houden.

Om de zorg voor onze inwoners duurzaam te verankeren en te bevorderen dat mensen met een beperking of met geestelijke problemen duurzaam aan onze samenleving kunnen deelnemen startte de gemeente het programma wonen, welzijn en zorg. Het CDA zal de ontwikkeling ervan constructief maar kritisch volgen. Het CDA hoopt ook dat u, als gevraagd wordt om uw inbreng voor dit programma te leveren, dat massaal zult doen!