Kadernota 2016 – alvast vooruitkijken naar een nieuw jaar

Dit zijn de algemene beschouwingen die ik heb gehouden, tijdens de kadernota 2016. Het geeft weer waar wij als CDA voor staan, en waar wij in de toekomst heen willen. Meer informatie kan altijd, neem gerust contact met ons op als u vragen heeft.

Vorig jaar in onze algemene beschouwingen hebben we onze hoogste prioriteit gegeven aan de invoering van de transities.
Wij hebben onze mening over deze transities niet onder stoelen of banken geschoven, en we denken er nog steeds hetzelfde over. Maar, je moet roeien met de riemen die je hebt, en in dit geval met de riemen die ze nog voor je over hebben gelaten. Gelukkig kunnen we nu na het eerste half jaar een voorzichtige balans opmaken.

Het CDA is tevreden met hoe het college tot nu toe uitvoering heeft gegeven aan het nieuwe beleid. De herindicaties van de WMO lopen op schema, en er wordt veel aandacht geschonken aan het oplossen van knelpunten. Zo wordt er met mensen die geen dagbesteding meer willen omdat ze dit als onvoldoende hebben ervaren, contact gehouden voor als ze in een later stadium wel weer dagbesteding nodig hebben, en wordt de zorgverlener aangesproken, zodat er bekeken wordt wat er kan gebeuren om het beter te maken. In ander voorbeeld werd er door een zorgverlener eenzijdig besloten, voor de herindicatie, dat iemand in plaats van 4 uur persoonlijke zorgverlening nog maar 1,5 uur zorgverlening kreeg. Dit omdat de zorgverlener dacht met 2,5 uur minder af te kunnen; deze tijd ging op aan reizen en rapportages. Toen dit werd gezien door de gemeente, heeft men direct en juist gehandeld door hier op in te grijpen, en gelijk de zorgverlener gewezen op zijn taak en verantwoordelijkheden.

Hulde is er verder voor burger initiatieven, ondersteund door de gemeente, zoals de inspanningen die er gaande zijn om ontmoetingspunten op te zetten in kernen en wijken om de eenzaamheid onder ouderen te verminderen.

Niet alles gaat goed, maar de pro-actieve manier waarop de gemeente Geertruidenberg zijn taak verricht laat zien dat we op de juiste manier de zaak hebben ingericht. Zo weten we nog ook steeds een ruimhartig niveau van de bijzondere bijstand te hanteren, voor het CDA een belangrijke indicatie van het ruime sociale karakter van onze gemeente. Laten we dit vooral handhaven en koesteren. Vanuit de jeugdzorg zijn de eerste indrukken ook positief, maar ook hier geld dat er nog een lange weg te gaan is. Het kwaliteitsniveau lijkt goed, en we zijn goed op schema om iedereen de zorg te geven die zij nodig hebben, zoals verwoord in het coalitieprogramma.

Het is hier dan ook op zijn plaats om onze dank en bewondering uit te spreken naar de ambtenarij en het college, die hebben laten zien dat ze ondanks de situatie waarin Den Haag ze in laat manoeuvreren, ze creatief en efficiënt om gaan met de middelen die ze hebben gekregen. In onze optiek kunnen anderen in den lande hier voorbeeld aan nemen. We zijn er nog niet, maar we zijn wel op de juiste manier bezig.

Verder gaat onze grote dank uit aan alle mantelzorgers en vrijwilligers die zo enorm belangrijk zijn om dit allemaal tot een goede uitvoering te brengen. We moeten ons ook beseffen dat deze mensen een bijzondere positie innemen. Het is absoluut niet niets om te zorgen voor je naasten, en het is daarom ook zo verwonderlijk dat het kabinet er vanuit gaat dat dit eigenlijk maar normaal behoort te zijn. Waar vroeger families niet ver van elkaar gingen wonen is dit nu compleet anders. De mens is reislustiger, drukker, individueler dan 40 jaar terug. We moeten als samenleving goed waken dat we geen verdere verdeling krijgen van een gezondheidszorg op inkomensniveau, waar de minder rijkeren de zorg niet kunnen inkopen en er daardoor teveel moet worden gevraagd van de omgeving, meer dan goed is voor iedereen.

Het is tegenwoordig toch onmogelijk om met 1 inkomen een gezin te onderhouden, zoals dat 40 jaar geleden bijzonder normaal was? Op de arbeidsmarkt is voor jongeren geen baan te vinden omdat ze geen ervaringen hebben, en voor ouderen is er niets omdat ze te duur zijn. Voor de meeste werkzoekenden is het dan ook een enorm lastige tijd. De arbeidsmarkt is in slechte staat, en daar wordt massaal misbruik van gemaakt. Het CDA Geertruidenberg roept de gemeente dan ook op om er zorg voor te dragen dat er eerlijk betaald wordt voor eerlijk werk, en dat we niet willen meewerken aan onbetaalde werkervaringsplekken en stages die verkapte korte termijn dienstverbanden zijn. We willen harde toezeggingen van het college dat ze er alles aan zullen doen om dit nooit toe te staan in dit huis, maar ook niet bij onze gemeenschappelijke regelingen.

Het CDA Geertruidenberg ziet problemen ontstaan op de huizenmarkt, en dan specifiek op de huurmarkt, als de toewijzingen van statushouders in onze gemeente groter wordt. We willen de toezegging van het college dat ze ons hiervan actief op de hoogte houden.

We worden gelukkig van de plannen rondom de markt in Geertruidenberg. Waar we vorig jaar al vonden dat u er goed aandeed de oude plannen weer af te stoffen, zijn we er nu nog zeer tevreden over. Ben ambitieus! Een voormalig raadslid wilde er ooit het blik af, en de terrassen erop, en het CDA ziet dat zitten. Horeca is goed voor toerisme, en de markt is onze unique selling point. Willen we slagen met ons toerisme, moet de markt in Geertruidenberg daar de spil (nog meer) in worden.

Wij hopen werkelijk dat u dit jaar stappen kan maken rondom de bouw van de wilsdonck, want hier zijn we nu te lang mee bezig. Of dit nu moet in het bestaande gebouw, of in een nieuw, zolang er maar geluisterd wordt naar de onderwijseisen en er een toekomstbestendig gebouw weg wordt gezet, binnen de beschikbare budgetten, zijn we tevreden.

Uw plannen rondom het Dongemond College zijn ambitieus, en komen voor ons redelijk uit de lucht vallen. We begrijpen uw standpunten, en de noodzaak, en zien dan ook met vertrouwen het voorstel tegemoet waar u gaat bepalen hoe u zaken op wilt pakken. Misschien kunnen we de locaties op een betere manier benutten, en komt er ruimte vrij. In die vrijgevallen ruimte zouden we misschien wel in de toekomst sociale huurwoningen kunnen bouwen. We gaan er vanuit dat u dit mee gaat nemen in uw voorstel.

Uw plannen voor de realisatie van de knip op de keizersdijk, en de minirotonde ter hoogte van het Spant zijn ons bekend. Echter, dit is onder andere gebaseerd op een raadsbesluit uit 2009. Wij willen de toezegging dat u ons meeneemt in de planvorming rondom de verkeersaanpassingen, en dat u terugkomt naar de raad alvorens het geheel in uitvoering wordt gebracht. Wij willen zien wat u gaat doen.

Voorzitter, verder dienen wij een amendement in om het investeringsplan te wijzigen. De afschrijvingstermijn voor smartphones kan echt wel naar 3 jaar.

Alles nu gezegd hebbende, vinden wij dat we er als gemeente goed voorstaan, zowel financieel als bestuursmatig. We vinden ook dat we zo laten zien dat wij als kleine gemeente zeer goed op onze manier om gaan met de grote taken die op ons af zijn gekomen. Dit is juist het bewijs dat verdere herindelingen naar grote gemeentes die nog verder van de burger af staan totaal onzinnig is. De roep vanuit Den Haag is misschien niet meer zo hard, maar hij is er zeker nog wel. We zeggen daarom nogmaals, het CDA is tegen herindeling, en wij kunnen het uitstekend zelf rooien.